"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

čtvrtek 4. dubna 2013

Budou české lesy jen na koukání z dálky?


Základní pobočka České lesnické společnosti Křivoklát k návštěvě ministra Bendla na Křivoklátsku vydává toto stanovisko: Návštěva pana ministra Bendla byla účelová. Svědčí o tom způsob její přípravy pracovníky CHKO Křivoklátsko, výběr lokalit, nekomunikování s pracovníky LČR i zinscenovaná tisková konference, která byla připravená jen pro zvané novináře v restauraci Nad hradem, a ani na ní nebyl přizván nikdo z pracovníků LČR.

Ta měla dva cíle. Prvním cílem bylo pomstít se Karlovi Breníkovi, předsedovi petičního výboru, za podání petice proti vyhlášení národního parku Křivoklátsko a neumožnit mu získat opět honitbu Pařeziny, kterou měl v pronájmu posledních 20 let. Jasně o tom svědčí výběr honitby, kam byla návštěva pana ministra nasměrovaná, i více než rok trvající vyhledávání míst, kde by se dal demonstrovat vliv zvěře na les i špatná péče o něj. A také rok trvající bezprecedentní šikana tohoto nájemce ze strany Správy CHKO Křivoklátsko.

Druhým cílem bylo pošpinit práci několika generací křivoklátských lesníků a zdiskreditovat v očích veřejnosti i politiků současné hospodaření podniku LČR, a podpořit tak dnes už jediný demagogicky opakovaný důvod k vyhlášení národního parku. Ostře se ohrazujeme proti špinění práce lesníků vlastním resortem, zejména proto, že k návštěvě pana ministra Bendla v honitbě Pařeziny 11. 3. 2013 nebyl přizván žádný z odpovědných pracovníků LČR, aby viděl, co je předmětem ukázky a mohl na místě reagovat.

Vytýkáme panu Bendlovi, že jako ministr zemědělství, do jehož resortu patří i lesní hospodářství, soustavně poškozuje svými výroky v očích široké veřejnosti dobré jméno lesnického cechu, jehož zájmy by měl hájit.
Vytýkáme panu Bendlovi, že svým nekompetentním jednáním rozvrací celý lesnicko-dřevařský komplex a se závažnými dopady do podnikání v tomto resortu i do ekonomiky státu.

Nesouhlasíme s výroky pana ministra Bendla, že LČR na Křivoklátsku nepečují řádně o les a že stav lesa se zhoršuje. Jsme schopni dokladovat, že pravý opak je pravdou.

Nesouhlasíme s panem ministrem Bendlem v tvrzení, že zvěř je na Křivoklátsku přemnožená. Je v relaci s celkově zvýšenými stavy některých druhů zvěře (černá, sika) na většině území ČR a místní lesníci v režijních honitbách, stejně tak jako nájemci v pronajatých honitbách, při vynaložení značného úsilí tyto stavy trvale snižují.

Pan ministr P. Bendl by si měl uvědomit, že je ministrem zemědělství, že neřídí resort životního prostředí, a že tedy vyhlášení NP by pro něho nemělo být prvořadým cílem. Žádáme ho proto, aby respektoval stanoviska ministrů, kteří řídili resort zemědělství před ním, a kteří označili NP jako zbytečný.

 Ministerstvo zemědělství k tomu vydalo v roce 2010 odborné stanovisko a v roce 2010 podpořilo vznik Lesnického parku Křivoklátsko, jako do budoucna možnou alternativu ochrany tohoto území. Ministr Jakub Šebesta se jeho slavnostního založení 13.5.2010 osobně zúčastnil. Ve své řeči prohlásil:
Ministerstvo zemědělství i já osobně jsme iniciativu k založení lesnického parku Křivoklátsko uvítali. Byli bychom rádi, kdyby tento a v budoucnu eventuálně další lesnické parky sloužily jako objekty příkladného, trvale udržitelného hospodaření v lesích a krajině. Prostřednictvím fungujících lesnických parků by mělo být prokázáno, že přírodní a kulturní hodnoty určité krajinné oblasti lze chránit bez zpřísňování speciálního režimu ochrany přírody, při zachování a rozvoji všestranného využívání daného území a bez dalších nároků na výdaje ze státního rozpočtu.“ 

Do jednoho roku byly ministrem I. Fuxou založeny další dva lesnické parky, a sice Křtiny - Školní lesní podnik Mendelovy univerzity v Brně, a Bezděz na území Vojenských lesů a statků, LČR a majetcích některých obcí.

Pana ministra Bendla žádáme, aby začal hájit zájmy lesnického cechu, navázal na generace lesníků, kteří se zasloužili o současný stav lesů na Křivoklátsku, a umožnil jim, aby se mohli s péčí řádného hospodáře starat o tyto lesy i nadále. Jenom tak bude i v tomto sociálně citlivém regionu lesní hospodářství plnit všechny tři pilíře – ekologický, ekonomický i sociální.Žádné komentáře:

Okomentovat