"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

středa 9. května 2012

Myslivci se se Svazem vlastníků půdy dohodli jen částečně.


 Českomoravská myslivecká jednota (dále jen ČMMJ) a Svaz vlastníků půdy ČR (dále jen SVP ČR) se sešli na svém historicky prvním jednání proto, aby definovali okruhy témat, kde je možné hledat společný zájem, případně kde se jejich zájmy rozcházejí.

1. Společným zájmem jak vlastníků půdy, tak i členů ČMMJ je jednoznačné zlepšení kvality krajiny a půdy, kvality honiteb a zamezení dalších škod a ztrát, zejména na majetku vlastníků půdy a na kvalitě honiteb.

Současná struktura zemědělské krajiny snižuje v mnoha případech a v určitých oblastech kvalitu půdy, způsobuje její degradaci a v konečném důsledku snižuje cenu půdy. To také snižuje cenu polních honiteb. Z hlediska zájmů členů ČMMJ to vše snižuje biodiverzitu krajiny a znemožňuje efektivní ochranu před škodami, způsobené zvěří.

Jak SVP ČR, tak i ČMMJ požadují, aby byla obnovena funkční „ zelená infrastruktura v krajině (remízky, křovinné pásy, malé vodní plochy) a zmenšeny půdní bloky zemědělské půdy s ohledem na přírodní podmínky, respektováním vlastnických vztahů a ekonomiky zemědělství.

Pro realizaci funkční infrastruktury zemědělské půdy je možné např. stanovit maximální velikost půdního bloku (30 ha).

2. ČMMJ i SVP ČR považují pozemkové úpravy za základní nástroj realizace změny krajiny. Pozemkové úpravy dávají předpoklad k efektivním investicím do krajiny. Proto je nutné urychlit pozemkové úpravy a připravit území ČR k investicím do „zelené infrastruktury krajiny. Tyto investice je nutné umožnit realizovat z dotačních prostředků zejména vlastníkům pozemků se zapojením soukromého kapitálu. Zároveň ČMMJ považuje za důležité umožnit čerpání těchto prostředků také některým organizačním článkům ČMMJ.

3. Tzv. „myslivecký zákon ,  obsahuje podle ČMMJ dostatečné nástroje pro vlastníky půdy tak, aby mohli ovlivnit výkon práva myslivosti na svých pozemcích. ČMMJ v současné době nepodporuje novelizaci „mysliveckého zákona.

SVP ČR nesouhlasí se současnou podobou zákona a podporuje novelizaci zejména ve smyslu umožnit zřízení i menších honiteb vlastníkům půdy než-li je 500 ha.

ČMMJ a SVP ČR bude pokračovat ve vzájemných konzultacích a  jednáních a také koordinovat společné postupy a posice, které vycházejí ze společně definovaných zájmů.
Praha, 2.5.2012 


Žádné komentáře:

Okomentovat